HR is mensenwerk. Dat zal altijd zo blijven. Als we (op het gebied van ziekte) over mensen praten, ligt de toegevoegde waarde van HR dus ook op het voorkomen van ziekte dan enkel op de genezing ervan. Naast reductie van bestaand ziekteverzuim speelt zeker ook de preventie van ziekte een belangrijke rol.

 

Tal van acties worden ondernomen om een zieke medewerker zo snel als mogelijk weer aan het werk te krijgen. Wetgeving (Poortwachter, wet op de privacy, etc.) schrijft werkgevers en werknemers voor wat hiervoor moet worden gedaan. Het zijn echter de werkgevers die verantwoordelijk zijn om erop toe te zien, dat contacten, vastleggingen en andere acties tijdig en correct gebeuren. Verschillende interne partijen zijn hierbij betrokken. Gebeurt dit niet, dan zijn boetes hoog. Tel daarbij op, dat er meer en meer externe specialisten ingezet worden om de zieke snel te laten re-integreren, dan wordt al snel duidelijk, dat het overzicht houden erg belangrijk is. Ziekteverzuimsystemen zijn daarom essentieel om overzicht en grip te houden en werken daarnaast drempelverhogend.

Bovenstaande gaat uit van de harde, bedrijfskundige kant rondom ziekte. Een zieke medewerker kost geld, (tijdelijke) vervanging voor het werk, dat moet worden gedaan, is noodzakelijk, boetes zijn mogelijk (in dat geval kost een zieke nog meer geld!). We zijn al snel geneigd om over een ziektecase te praten, terwijl het natuurlijk over een echte mens gaat. Een mens met gevoelens en verwachtingen, die, als er verkeerd mee wordt omgegaan, kunnen leiden tot ziekte.

Door meer te sturen op die gevoelens en verwachtingen kunnen organisaties invloed uitoefenen op het verzuimpercentage. Onderzoek toont aan, dat slechts ongeveer twintig procent van de ziektegevallen puur medisch is. Bij tachtig procent gaat het ook om gedrag: bijvoorbeeld mensen met migraineklachten, omdat het niet vlot met de leidinggevende. De oorzaak is niet, zoals bij een griepje, puur medisch. Het gaat dan vaak om persoonlijke of werkgerelateerde klachten. Dit aanpakken levert werkgevers veel op, zeker als je weet, dat oneigenlijke ziekmeldingen (het zogenoemde 'zwart verzuim') Nederlandse werkgevers jaarlijks een kostenpost oplevert van ongeveer drie miljard euro (onderzoek AON, 2010)!

HR is mensenwerk. Door managen van gevoelens en verwachtingen van medewerkers kan HR haar toegevoegde waarde aantonen. Er ontstaan tevreden medewerkers, ziekte kan deels worden voorkomen of herstel wordt bespoedigd! Dit past naadloos in het streven van veel HRM-ers om de "business partner" te zijn.

VMplus faciliteert HRM-ers hierin. Naast tal van interventiemogelijkheden, inzicht en rapportages in bestaande ziektecases kan ook proactief worden gewerkt. VMplus is het systeem waarmee gevoelens en verwachtingen onder medewerkers kunnen worden getoetst, zodat ziekte kan worden voorkomen. Indien nodig kunnen gewenste individuele of groepsacties uitgezet worden om bij te sturen. VMplus bewaakt afspraken, geeft inzicht, overzicht, signaleert en zet aan tot actie. Daar waar HR dat nodig vindt!

VMplus maakt de basis op orde, reduceert het operationeel werk en geeft de tools in handen, zodat HR daadwerkelijk business partner kan zijn!

HR heeft toegevoegde waarde. Juist in magere tijden!